Algemene voorwaarden

ABONNEMENTSVOORWAARDEN

Yang Sheng Lifestyle BV (hierna te noemen YSL) biedt drie abonnementsvormen aan: standaard 2 behandelingen per maand met een incasso van 242 euro / maand; standaard 4 behandeling per maand met een incasso van 395 euro / maand; standaard 8 behandelingen per maand met een incasso van 620 euro / maand.  Na de initiële 6 – 12 of 24 behandelingen (3 maanden) krijgt men de optie van 1 behandeling per maand met een incasso van 134 euro / maand. Additionele behandelingen op het gekozen pakket kosten steevast 99 € per behandeling.  Bij het afsluiten van een lidmaatschap wordt steeds gestart met een standaard van 2,4 of 8 beh. / maand waarbij na een minimum van 3x 2,4 of 8 beh.

Het lidmaatschap kan worden opgeheven, gecontinueerd of omgezet kan worden naar een abonnementsvorm met lagere frequentie.  Het lid dient dit schriftelijk of via de mail duidelijk aan te geven, voor de 21e van de betreffende maand.  Ieder abonnement is een overeenkomst voor onbepaalde tijd en wordt na de minimale periode van 3 maand verlengd met telkens 1 kalendermaand. 

OPZEGVOORWAARDEN

Voor de 1e contract periode van 3 maanden is geen opzegging mogelijk.  Het lid heeft zich ertoe verbonden om 3x 2,4 of 8 behandelingen / maand af te nemen.  Dit betekent dat 3x het afgesproken bedrag zal worden afgeschreven.  Na de 6e, 12e of 24e behandeling (3 maand) zal er een gezamenlijke evaluatie plaatsvinden en wordt er bepaald of het lid al dan niet een vervolgtraject aangaat met dezelfde of minder aantal minimum behandelingen per maand.  Hierbij is er een keuze van 1, 2, 4 of 8 behandelingen / maand.

Eventuele opzegging van een doorlopend contract dient te gebeuren voor de 21e van de maand.  Het lid heeft ten allen tijde recht om het aantal betaalde behandelingen op te maken – dit dient weliswaar binnen een periode van 3 maanden na het laatste consult te gebeuren, waarna deze komen te vervallen.  Ten alle tijde blijven deze behandelingen persoonsgebonden.  Het lid verbindt zich ertoe ook alle verkregen behandelingen te betalen. Opzegging is enkel geldig via een schrijven of mail.  Mondeling of telefonische opzegging is niet mogelijk.  Na beëindiging van een abonnement blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze voldaan te worden binnen de vooropgestelde betalingstermijn.  Hetzelfde geldt voor termijnen welke na beëindiging van een abonnement alsnog worden gestorneerd.  Alle kosten van eventuele onterechte storneringen zullen op het lid worden verhaald.  Ongeacht het wel of niet gebruiken van de diensten van YSL blijft de klant verplicht aan de afgesproken termijn te voldoen.  YSL behoudt zich het recht om in geval van wangedrag leden te weigeren en abonnementen voortijdig per direct te beëindigen. Het abonnement kan wegens vakantie of omstandigheden ‘on hold’ gezet worden in overleg met het management.  Dit kan voor een minimum van 1 kalendermaand en een maximum van 3.  Deze regeling dient minimaal 1 maand op voorhand aangegeven te worden.  Bevriezing met terugwerkende kracht is dus niet mogelijk.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

YSL behoudt zich het recht voor om van het centrum of onderdelen hiervan tijdelijk of blijvend te wijzigen en het centrum geheel of gedeeltelijk af te sluiten tijdens feestdagen, verbouwingen en interne opleidingsdagen, zonder dat hiervoor restitutie mogelijk is.  Ook hier geldt dat het lid ten alle tijde recht heeft om het aantal betaalde behandelingen op te maken binnen de bovenvermelde termijn.  YSL behoudt zich het recht om de tarieven te verhogen wat middels een email zal worden gecommuniceerd.  Uiteraard kan het lid daarbij ten alle tijde beslissen om het lidmaatschap stop te zetten.  Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.  Bij een wijziging in de contact- en/of adresgegevens is het lid zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze gegevens.  Eventuele ontstane kosten bij het nalaten van deze verantwoordelijkheid komen voor rekening van het lid.  YSL behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden en overige bepalingen aan te vullen c.q. aan te passen.  Wijzigingen hierin zullen kenbaar gemaakt worden middels email, waarna deze regels en bepalingen bindend zullen zijn voor ieder lid.

WIJZE VAN BETALING

Elk lid verbind zich ertoe om minimaal 3 maand lid te zijn.  Binnen elke behandeling kan geopteerd worden om de behandeling als massage af te nemen of personal training, mocht het lid dit wenselijk achten.  Bij ondertekening geeft men toestemming tot het automatisch incasseren van het door het lid opgegeven rekeningnummer, volgens de regels van het incasseren.  Rond iedere 1e van de maand wordt het abonnementsgeld van die maand geïncasseerd.  Het lid betaalt dus in de regel vooruit.  Alle additionele behandelingen of massages worden per pin, contant of overschrijving overgemaakt.  Bij vooruitbetaalde termijnen vindt onder geen beding restitutie van abonnementsgelden plaats. 

WANNEER BETALING UITBLIJFT

Per maand wordt er maximaal één termijn geïncasseerd, met uitzondering van het 1e incasso bij inschrijving.  Wanneer een termijn wordt gestorneerd, of om welke andere reden dan ook niet wordt betaald, ontvangt het lid een brief of email met daarin de betalingsherinnering en wordt 7,5 € aan administratiekosten in rekening gebracht.  Wanneer hieraan binnen de gestelde betalingstermijn, gehoor wordt gegeven zal er weer volgens de vaste procedure geïncasseerd worden.  Wordt aan de betalingsherinnering geen gehoor gegeven en niet tijdig betaald, dan wordt het totaal openstaand abonnementsbedrag en eventueel nog te factureren termijnen tot einde contract opeisbaar gesteld en uit handen gegeven aan het door YSL aangestelde incassobureau.  Het incassobureau zal nog eenmaal een herinneringsbrief versturen.  Bij het uitblijven van betaling van het totale openstaande bedrag rekent het incassobureau minimaal 40 € aan incassokosten en worden rentekosten in rekening gebracht.  Deze komen voor rekening van het lid en dient deze tezamen met de hoofdsom te voldoen aan het incassobureau. 

Bij bepalingen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist de directie van YSL.  Deze beslissing is voor het lid bindend.